Pan Jan B. v červenci 121kg

Pan Jan B. v červenci 121kg